dla pielęgniarek i położnych

Organizacja i zarządzanie

Celem kursu kwalifikacyjnego w  dziedzinie organizacji i  zarządzania jest przekazanie pielęgniarkom i  położnym podstawowej wiedzy z  zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w  realizacji funkcji kierowniczych na szczeblu podstawowym w  reformowanym systemie opieki zdrowotnej.

Pielegniarstwo epidemiologiczne

Celem kształcenia na kursie jest uzyskanie przez pielęgniarkę i  położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Pielęgniarstwo operacyjne

Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie pielęgniarki i  położnej do realizacji zadań zawodowych w  stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z  zachowaniem zasad postępowania aseptycznego