Technik masażysta

Technik masażysta

Celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest przygotowanie absolwentów do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych.


Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania masażu medycznego;
  • wykonywania masażu sportowego;
  • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
  • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania szerokiej gamy masaży począwszy od masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego, po masaż kosmetyczny oraz do stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych. Realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne.

 

Dla zawodu technik masażysta szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w formie stacjonarnej dla dorosłych.

 

Czas trwania cyklu kształcenia dla zawodu technik masażysta w Policealnej Szkole Zawodowej Erudio w Łodzi, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 2 lata (4 semestry).

 

Słuchacze szkoły w zawodzie technik masażysta, zgodnie z podstawą programową, odbywają praktykę zawodową w wymiarze 2 tygodni w II i IV  semestrze nauki (160 godzin) w placówkach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.